Monday, January 03, 2005

Avskaffa arvsskatten 2005

BESKATTNING I dagens SvD föreslås det att man borde avskaffa arvsskatten retroaktivt, av hänsyn till offren i sydasien. Samma tanke har väckts tidigare, av riksdagsledamoten Per Landgren (kd).
- Det blir absurt om staten genom en arvsskatt som om några dagar slopas berikar sig på katastrofens offer
Det låter ganska osympatiskt att staten skulle berika sig på offren för en fruktansvärd naturkatastrof. Men att säga att staten "berikar sig" låter lite väl aktivt. Nästan som om regeringen kunnat styra eller förutse omständigheterna.

Det skulle ingen regering kunnat. Hur hade det låtit om katastrofen skedde den 19/10, dagen innan Landgrens beslut skulle börja gälla? Det hade också spätt på de efterlevandes känsla av utsatthet och att ha blivit orättvist behandlade (särskilt om någon gick ut i tidningarna och uppmärksammade dem på det).

Det ett retroaktivt avskaffande gäller är alltså om man vill hjälpa dessa dödsbon (och uppskattningsvis dryga 24000 andra, baserat på förra årets statistik) genom att befria dem från förväntade skatter. En åtgärd med alternativkostnad på ca 1 miljard kronor (enligt DN) som lyfter en liten sten från de efterlevandes börda.

Det var rätt att avskaffa arvsskatten, på grund av dess orättvisa och kontraproduktiva utfall (inte för att det skulle vara mer fel att beskatta pengar som någon råkat få i arv, än pengar någon tjänat ihop). Det borde ha skett tidigare, och gärna med omedelbar verkan.

Men att i dagsläget kräva retroaktiva ändringar som inte går igenom - i princip säga "vad var det vi sade" - och hoppas på att en ilska växer och kanaliseras mot regeringen hjälper nog inte de katastrofoffer som nu flygs hem.

Bättre isåfall att se till att katastrofoffren får den hjälp och det stöd de så väl behöver, och se till att regeringens vilseledande inte står okritiserat.

2 comments:

Per Landgren said...

Ordet 'berika' betyder 'göra någon rikare'. Staten görs rikare genom att arvsskatten, som gällde före den 1 januari 2005, äger laga kraft för katastrofens offer, om nu den 26/12 är det datum som gäller för dödsförklaringarna. Detta kan vi konstatera. Har aldrig påstått att regeringen kunnat styra eller förutse omständigheterna. Däremot har jag tidigare kritiserat det sätt regeringen genomför slopandet av Arvs- och gåvoskattelagstiftningen. Denna kritik har jag framfört i motioner och debatter i Sveriges Riksdag. Katastrofen den 26 december visar återigen med obarmhärtig tydlighet det olämpliga i 1. arvsskatten som sådan och 2. genomförandet av slopandet genom en övergångstid från det att slopandet proklamerades av dåvarande finansministern i Riksdagens kammare till ikraftträdandet. Så snärj inte in vare sig dig eller mig i dina egna tolkningar av vad "berika" skulle kunna betyda. Nu gäller det att inte katastrofens offer ska behöva drabbas av en orättfärdig arvsskatt, som tyvärr många andra drabbats av tidigare. Under min tid i Egendomsskattekommittén och i Riksdagens skatteutskott har jag aktivt arbetat för att underminera arvsskatten som skattebas. Se min egen blog 'Landgreniriksdagen.blogspot.com' för en redovisning av detta. Oavsett vad mina insatser betytt är jag glad över att den nu har slopats. Ingen kan väl tycka det vara orättfärdigt eller fel att jag föreslår att detta slopande bör omfatta också katastrofens offer och gälla från den 1 december 2004 eller kanske t o om från den 24 i stället? Om så, så är vi oense och får driva våra respektive ståndpunkter i de fora som finns.

AndersML said...

Först och främst - tack för ditt snabba svar.

Jag misstänker att bedömningen av hur dessa pengar ska användas lite beror på hur engagerad man varit i kampen mot arvsskatten. Pragmatiskt sett tror jag att en satsning på psykologhjälp (eller en upprustning av UD:s krishanteringskapacitet för den delen), eller till och med ett donerande av skattemedlen till de katastrofdrabbade som kommit hem skulle vara en bättre tröst än att strunta i att ta in 10-30% på arv över 70 000kr.

En skattemässig insats för de som hjälpt till i katastrofen, som givare och som hjälparbetare, skulle ur humanitär synvinkel också tilltalande.

Men om vi ska diskutera principerna, om det var fel av regeringen att avskaffa skatten fr o m 1/1 2005, och om man retroaktivt borde avskaffa den, håller jag inte med dig.

Jag skulle också ha föredragit det borgerliga sättet att avskaffa skatten 20/10. Men jag måste också erkänna att det alltid finns människor som faller mellan stolarna. Efterlevande till de som dör mellan 20/10 och 31/12, efterlevande till de som dör mellan att beslut om avskaffande fattas (formellt eller på SAP:s partikongress) och att beslutet genomförs. Kort sagt de som kan se avskaffandet hägra i fjärran.

Oavsett vad man tycker om hur snabb regeringen borde varit med att avskaffa arvs- och gåvoskatterna, är naturkatastrofen som argument för att skatten borde avskaffats 2004 alltså ganska svagt. Det principiella argumentet för retroaktiva skatteändringar - såvida man inte vill ta tanken på kompensation för dåliga skatter på allvar, och kompensera samtliga som betalat - faller lite med detta.