Wednesday, April 26, 2006

Sveriges största miljörörelse


Aldrig förr har bromerade flamskyddsmedel varit så spännande. I helgen var det farligt avfall-dag på återvinningsstationer landet över, vilket annonserats med lila partyannonser och skrikiga radiospottar. Avsändare var "Sveriges största miljörörelse", eller som de formulerar det på Tekniska verkens hemsida:
Vi är 9000 personer som samarbetar med hushåll och företag. Tillsammans är vi Sveriges Största Miljörörelse.
Om man vill avromantisera det hela (även om man gärna först får stanna upp och fundera på varför dessa 9000 anställda inte ska kallas för en funktionell miljörörelse), kan man gå till den mer formella benämningen. För rörelsen kallas även Svenska Renhållningsverksföreningen, och består av "nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag." och "representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.".

Det är en ganska intressant nydefinition av rörelse.

Wednesday, April 05, 2006

The resource curse

Thomas Bodström, Ekot 060403:
– Det kommer inte att finnas några ekonomiska begränsningar för varken polis eller åklagare för att kunna bekämpa den organiserade brottsligheten. Polisen öronmärker nu 100 miljoner kronor av de ökade anslagen de närmaste åren, säger justitieministern.

– Också åklagaren kommer att få ökade medel för att bekämpa den här typen av brottslighet. Och behövs det ytterligare medel för att bekämpa den här typen av brottslighet, så kommer det inte att finnas ekonomiska begränsningar.

Riksrevisionens framställning 2005/06:RRS16:
Ett problem med ekonomistyrningen som framhållits av företrädare för Riks­­polisstyrelsen i samband med Riksrevisionens granskning är att polismyndig­heterna [relativt Rikspolisstyrelsen] uppfattar att det alltid är möjligt att få mer resurser. Konsekvensen av detta blir enligt Riks­­polisstyrelsen att polis­myn­digheterna inte gör några lång­siktiga ekono­mis­ka planer för sin verksam­het.

Beskrivningen av byråkratisk eftersläpning verkar också som hämtad ur de statsvetenskapliga läroböckerna:
Rikspolisstyrelsen är ansvarig för fördelningen av medel till polismyndigheterna. Av Riksrevisionens granskning framgår att huvuddelen av pengarna fördelas utifrån tidigare års anslag. Endast någon enstaka procent av den totala resurstilldelningen fördelas på grundval av information om brottsbelastning och budgetdialog med myndigheterna. De medel som en gång tilldelats polismyndigheterna omprövas i regel inte av Rikspolisstyrelsen.

Vad jag förstått är detta ingen direkt ny kritik, och arbetet för att förbättra styrningen pågår antagligen. Och visst ska Bodströms uttalande tolkas just som ett uttalande ett valår. Men kontrasten mellan Riksrevisionens byråkratistudie och Bodströms löften om obegränsade resurser är slående. Vad rapporten (och dagens UNT-ledare), till skillnad från Bodström, tycks inse och understryka är att det inte bara är brist på resurser som kan skapa problem. Den populistiska ordningen "Gärna styrning, men först en rejäl pension" gör sig förmodligen bättre i valdebatter än i praktiken.

Uppdatering: Se även Lasse Wierups analys i DN, för lite mer ingående diskussion av samordning o dyl.

Tuesday, April 04, 2006

"Sveriges studenter" och påverkan

Utbildningsdepartementet lyckades igår sammanfatta ett svenskt demokratiproblem i rubriken till ett pressmeddelande. Den lyder "Regeringen rådfrågar Sveriges studenter".
- För mig är det helt naturligt att vända mig direkt till landets studenter för att få fram vad som är viktigast i arbete med att förbättra Europas studenters studiesociala situation, säger Leif Pagrotsky.

Vad detta handlar om är att kulturministern skrivit ett brev till SFS, för att inhämta organisationens synpunkter.

SFS kan säkert ha något intressant att säga regeringen i frågorna (även om de tidigare hamnat fel i bland annat likabehandlingsfrågor). I ärlighetens namn tycks tyngdpunkten i den politiska påverkan i stort dessutom glida bort från den mer korporativa representationen.

Men det är ganska typiskt att man fortfarande säger - och menar - att man "vänder sig direkt till Sveriges studenter" när man skickar brev till en paraplyorganisation för vissa föreningar, dit folk anslutits mest för att de måste.
Se även:
SOU 1999:121 - "Avkorporativisering och lobbyism" [PDF]

Sunday, April 02, 2006

<!--

[För den som undrar över vad taggen ovan inleder: Se t ex DevEdge]