Wednesday, December 14, 2005

Vad är väl en bal på slottet?

Till nobelfirandet publicerade DN texter där utländska mediers korrespondenter beskrev nobelprisets betydelse för länderna. Hittade kinesiska regimens nyhetsbyrås text på nätet. Efter att ha berättat om nobelprisets betydelse (och Kinas framsteg), skriver Wang Kaimei:
Samtidigt reses idag i Kina fler och fler kritiska röster till nobelpriset. Varför ska kineserna bry sig om nobelpriset? Argumenten handlar då främst om att priset utses av en liten krets människor i ett litet land (lika stort som en medelstor stad i Kina) långt bort från Mittens Rike. Vad vet och förstår de om den kinesiska kulturen och traditionen? Det är endast under de senaste åren som västvärlden ökat sina kontakter med Kina och ovissheten och missförstånden är fortfarande många. Kineserna är inte heller sena att påpeka att nobelpriset nästintill blivit ett amerikansk pris med tydliga västerländska värderingar som bas. Kina med sin rika 3000-åriga historia behöver inte detta unga västerländska pris...

Det kan ju vara alldeles tråkigt och dötrist, och...

Kritiken mot de västerländska värderingar som tydligen är basen för t ex fysikpriset, för f ö tankarna till professor Per Bauhns text om universalism i förra Axess. Inte riktigt samma tema, men klart läsvärt.

Thursday, December 08, 2005

SI

För övrigt är det klart att "Sveriges Ingenjörer" bildas. Ingenjörsförbundet har tagit det sista formella steget mot samgående med CF. De kommer i framtiden bilda en enad SI-enhet.

(Förlåt.)

En halv TriO?

Det hela ska utredas, och faller utredningen väl ut, ska det utredas mer. Och debatteras. Men intresset har markerats från båda förbundens styrelser. Sif och HTF överväger att gå samman, vilket skulle bilda ett tjänstemannaförbund större än IF Metall.

Dessutom, skriver SIF-tidningen
Under alla förhållanden kommer Sif och HTF att behöva samarbeta i 2007 års avtalsrörelse. Många Sifmedlemmar befinner sig i dag i en gråzon på grund av att de tvingats byta avtalsområde, när verksamheter avyttrats från ett industriföretag till ett bemanningsföretag. De gör i stort samma jobb som tidigare men kan inte företrädas fullt ut av Sif.

Den växande gråzonen inom Almega tjänsteföretagen, mellan HTF:s och Sifs avtalsområden, är också en anledning till de båda fackens funderingar på ökat samarbete och kanske på sikt en sammanslagning.

Oavsett om det blir något av sammanslagningen, är det en lite intressant utveckling. Nu i december talar Sif och HTF om samgående. I januari gällde diskussionen sammanslagning av Sif och ett helt annat förbund - (IF) Metall. Gränserna mellan grupperna anställda tycks bli vagare (eller rättare sagt; indelningen kan ske på flera sätt), och överlappningen tilltar.

Vad gäller HTF och Sif har en sammanslagning diskuterats förut. Förra gången HTF och Sif kunde slås samman, valde Sif att dra sig ur. Egentligen kom TriO-projektet främst att handla om ett samgående ST-SKTF-HTF(-FF), men Sif var med i diskussionen till att börja med. "SIF gjorde [dock] klart från början att man inte var intresserad av en sammanslagning", om man ska tro "TriO-projektets uppgång och fall" [PDF], en artikel i tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv.

TriO-projektet blev aldrig något. Därför kan det nog finnas vissa allmänna lärdomar att dra inför en eventuell sammanslagning. Bland annat att ett beslut måste vara förankrat bland såväl medlemmar som styrelse.

Alldeles oavsett lär ett sammanslagningsprojekt, om det genomförs, skapa ett ganska stort förbund. Och gissningsvis en del spänningar. Men det får tiden utvisa. Än är det bara diskussioner (och samgåenden har diskuterats förr, t ex Metall-SIF och LR-LF). Klart är att dagens strukturer och organisationsgränser inte alls vara så givna som man kunnat tro för tio-tjugo år sedan.

Fotnot: TriO ska inte förväxlas med TriA. Det är också ett samarbete mellan HTF, ST och SKTF, men handlar bara om studentmedlemsskap.
Se även:

bronenosets - Koncentration på fackmarknaden

Laglorderna och tortyrförbud

Hade han varit vid liv, skulle Guardian-tecknaren David Austin (den mindre smaklösa av tecknarna) varit nöjd. Idag beslutade laglorderna att underkänna bevismaterial som tagits fram under tortyr, genom att gå mot en apellationsdomstols beslut, och skicka tillbaka 8 fall till SIAC. Amnesty kallar det för a momentous decision, och den ledande laglordens uttalande talar för sig självt:
"The principles of the common law, standing alone, in my opinion compel the exclusion of third-party torture evidence as unreliable, unfair, offensive to ordinary standards of humanity and decency and incompatible with the principles which should animate a tribunal seeking to administer justice,"

Fel hanterat kan det förvisso leda till en del ineffektivitet (som en Telegraph-journalist underströk i en BBC-intervju). Det blir upp till domstolen att bedöma om bevis med osäker bakgrund ska accepteras (och det kommer säkert komma något fall där tabloiderna börjar driva opinion mot "domarna som släpper terrorister fria"). Men effektivitet är inte allt - isåfall skulle ingen av rättsstatens principer gå säker. Det hela är därför ett framsteg, både som signal om att tortyr inte accepteras, och som en principiell markering i ett rättssystem utan riktigt testbar konstitutionell rättighetsstadga.

Risken för "outsourcande" av förhör till länder som tillämpar tortyr minskade nog rejält idag.
Se även:

Inslag i Studio ett [RM]

Typ bra, liksom

"Social kompetens viktigare än kunskap" är en ganska talande rubrik till en intervju i dagens Corren. Samtalsforskande doktoranden Johan Hofvendahl har studerat 80 utvecklingssamtal, och sätter (liksom tidigare) fingret på problem i utvärdering av elever:
I de utvecklingssamtal i årskurs fem som Johan Hofvendahl studerat har han sett att det mesta handlar om elevens sociala förmågor och relationer. Mindre handlar om kunskapsnivån. Orden "pigg", "positiv", "bra attityd" är universalomdömen i många samtal.

-- Inte så svårt att förstå, säger han. Det är alltid lättare att prata om roliga saker än om tråkiga.

Eftersom betygen inte kommer in förrän under senare delen av högstadiet väljer också skolor och lärare att inte fokusera på studieresultat så länge barnen går i de lägre stadierna. Den inställningen hänger i många fall med ända upp i sjuan på högstadiet, visar studier som gjorts av studenter på lärarutbildningar.

-- Skolan skjuter problemet framför sig, konstaterar Hofvendahl.

Precis. Självklart finns det mer som diskuteras vid ett utvecklingssamtal än bara vad eleven lär sig. Men det är en av poängerna med skolan. Risken med att inte främst jämföra med kunskapsmålen är att samtalet börjar tappa sin relevans. För det är nog ungefär lika lätt att tolka en anteckning om att eleven är "positiv" eller "pigg" som att få vettiga resultat ur ett "typ, bra, liksom".

---
En tidigare artikel om utvecklingssamtalet återfinns i UPI/Uppsala universitets tidskrift "Educational policy and Educational Philosophy". Resultaten uppmärksammades på diverse ställen, bl a hos haja.nu/Siwe.

Tuesday, November 22, 2005

Ryssland och det civila samhället

Den nya lagen om NGO:s röstades idag igenom i duman, rapporterar Ekot. Human Rights Watch är en av de drabbade organisationerna, och sammanfattar lagen så här:
If adopted, the law would have far-reaching consequences for Russia’s already severely weakened civil society. It would require all nongovernmental organizations (NGOs) to re-register ahead of the upcoming national elections, would prohibit foreign NGOs from operating in the country, and would give the government wide discretion to interfere in the work of Russian NGOs.
          [---]
The bill bars international organizations from having representative or branch offices in Russia. Such groups would have to re-register as local NGOs and be financially independent from their head offices. It would render them ineligible for most sources of foreign funding. The bill also prohibits anyone who is not a permanent resident of Russia from working at an NGO. Among the organizations threatened with closure are international human rights groups, including Human Rights Watch, think-tanks, foundations, social welfare and humanitarian aid organizations.

Moreover, the bill drastically expands government oversight over local NGOs, giving the Justice Department the right to demand any financial and other papers from them at any time. In other countries, such as Uzbekistan, similar strictures have been used to harass NGOs on political grounds.

För att förslaget ska bli lag krävs ytterligare två omröstningar i duman och att presidenten skriver på förslaget. Enligt HRW kan de två omröstningarna dock ske snart, i december.

Ironiskt nog röstade duman för att stödja det civila samhället med 500 miljoner rubel förra veckan. Ryska staten ska alltså fördela motsv 17 milj dollar till stöd för det civila samhället, samtidigt som den beskär medborgarrättsorganisationers frihet.

Moscow Times uppger att pengarna delvis ses som ett svar (sic!) på amerikanskt demokratistöd. Men de pekar också på farhågor om att dessa medel kommer användas för att tvinga inhemska NGO:s i kremls ledband. En del av pengarna ska dessutom användas till att påverka de baltiska länderna (då främst de ryskspråkiga minoriteternas, förvisso dåliga, ställning).
"We think that we have to finance civil society institutions not only in our country, but also abroad, in the Baltic countries," Duma Deputy Speaker Vyacheslav Volodin of United Russia said Friday, Interfax reported.

"Look, democracy, freedom and human rights are being violated. It is necessary to develop democracy in those countries," Volodin said.

It is necessary to develop democracy in those countries. Talar Volodin verkligen om rätt länder?

---
Uppdatering: En dumaledamot ger sin förklaring till lagen hos BBC.
Se även:

bronenosets - På östfronten intet nytt
Human Rights Watch - Managing Civil Society: Are NGOs Next? (HRW Briefing paper)

Thursday, November 17, 2005

Vi står (inte) ivägen

De polska tandläkarna har som bekant skapat häftiga reaktioner.
- Vi får en apartheidarbetsmarknad, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson.
    [---]
- Här måste det fås till stånd kollektivavtal. Lyckas inte det så handlar det ju ytterst om att ta till stridsåtgärder, säger han.
Hur reagerar då SACO, och tandläkarfacken? Tandläkarförbundet har tidigare talat om lönedumping (och det skulle inte förvåna om de i framtiden är aktiva i bevakningen av hur väl City Dental klarar t ex reglerna kring patientsäkerhet). Men gårdagens debattartikel i Expressen ger ett klart gott intryck:
Konkurrens är bra! Men konkurrens ska ske på lika eller likvärdiga villkor. Om polska tandläkare kan hålla betydligt lägre priser, kan det bero på att det är enklare att vara egenföretagare i Polen? I så fall är problemet inte att det är billigt i Polen, utan snarare att företagande är för dyrt och för krångligt i Sverige.
Rörlighet är bra! Tandläkaryrket är äldre än nations-gränserna i Europa, och det är lika naturligt att polska tandläkare jobbar och etablerar sig här som att svenska tandläkare jobbar och etablerar företag i Irland eller Tyskland. Det borde bli lättare att starta eget för tandläkare och andra i hela Europa, och vi vill slå ett slag för ett tjänstedirektiv som kan öppna hela Europa för alla tandläkare och andra akademiker.
Attityden liknar den SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg uttryckte i krönikan Omställningen ger vår ekonomi livskraft; Vi står ivägen. Fast tvärtom.

Friday, November 04, 2005

Alla ska med-utmaningen

Eftersom Johanna utmanat mig, kommer här några bidrag till sloganfloran:

  • Alla ska anställas. Så enkelt är det med ekonomi.
  • Alla ska med. Så enkelt är det. Socialdemokratiska arbetarepartiet (härefter "Partiet") förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt samt helt eller delvis ändra, göra tillägg till eller avlägsna avsnitt ur detta Avtal. Ändringar av detta Avtal träder i kraft när meddelande därom publiceras i SFS. Genom att fortsätta nyttja medborgarskapet efter det att information om ändringar av detta Avtal publicerats antas du ha accepterat dessa ändringar.
    (inspirationskälla)
  • All your base are belong to us. Så enkelt är det.
  • Att stäla krav e inte snelt. Så enkel e de.
  • Alla var med. Så enkelt var det.
    (Om kollektivanslutningarna)

(Opolitisk bubblare: Tiderna förändras. Så enkelt är dt/dx.)

Wednesday, October 26, 2005

Föräldraförsäkringen och arbetsmarknaden

6 av 10 föredrar status quo framför ökad individualisering i föräldraförsäkringen, berättade DN igår. Idag sammanfattar ledarsidan problemet med den hållningen ganska väl. Hur ersättningssystemen utformas har stora konsekvenser för kvinnors (inte bara mödrars) ställning på arbetsmarknaden.

Sådan påverkan tycks ha spelat stor roll för slutsatserna i SNS första skrift i Analys & Opinion-serien, Föräldraförsäkringen och jag [PDF] (en småakademisk debattskrift och historiegenomgång som verkar ganska intressant). Vid presentationen sade författaren, ekonomen dr Lisa Román, i vart fall:
– När jag började arbeta med skriften tyckte jag att föräldrar själva borde få bestämma hur de vill fördela sin föräldraledighet, men genom mitt skrivande har jag delvis ändrat uppfattning. Och det beror främst på arbetsmarknadsskäl. Ett tungt argument är den statistiska diskriminering som gör att kvinnor som grupp på arbetsmarknaden drabbas. Arbetsgivaren inser att en kvinna i fertil ålder med stor sannolikhet kommer att vara frånvarande på grund av barnafödande och föräldraledighet och så småningom vara mindre närvarande på grund av sjuka barn och deltidsarbete. Kvinnor riskerar alltså att bli en dyrare och mer riskabel arbetskraft. Arbetsgivaren reagerar därför rationellt när han eller hon inte anställer, inte erbjuder samma karriärmöjligheter och inte betalar lika mycket i lön som till en man.

Den typen av externa effekter (utöver de på familjen), gör att det inte går att reducera försäkringsdebatten till en enkel fråga om valfriheten för föräldrar att överlåta sin ersättning på varandra. Egentligen borde diskussionen om vilken riktning föräldraförsäkringen ska ta börja i frågan om varför man alls har en föräldraförsäkring, och hur den skulle utformas om man konstruerade den idag. Skulle man tillåta att en så stor del av ersättningen kunde överlåtas, om man visste vilken påverkan systemet skulle få på arbetsmarknaden? Eller skulle man snarare vidga kretsen av möjliga vårdare, och göra det möjligt att överlåta ersättningen på vem som helst; dagmamma, farföräldrar eller bekanta?

Jag tillhör de som anser att en föräldraförsäkring (gärna individuell) är motiverad. Men även om man inte anser det, är det en intressant tankelek. I dagens debatt finns det alltför mycket av oreflekterat försvar av status quo, opinionsundersökningar och taktisk tystnad.

Se även:
PM Nilsson i Expressen (051026) - Hälften till pappa
frykmans liberala blog - Kvotera mera?
Erik Svansbo - Klent stöd för individualiserad föräldraförsäkring
Erik Svansbo - Bronenosets om föräldraförsäkringen
Håkan Holmberg (UNT 051030) - Erkänn målkonflikten
LouiseP - När staten ordnar våra liv blir det aldrig riktigt som man tänkt sig
Ohlsson, Olsson, Ullenhag, Pilsäter (fp) m fl i SvD (050820) - Öronmärk föräldraförsäkringen

(Bloggandet har legat nere ett tag, men kommer nu att återupptas i lugn takt.)

Wednesday, October 05, 2005

Från fastighetsskatt till community charge?

I gårdagens DN skrev Stefan Attefall om principer och fastighetsskatten. Den är inte bara impopulär och synlig; den är ond också.
Men skattepolitiken har också en moralisk dimension, som ofta glöms bort. Om man kan använda beteckningar som ond och god i skattesammanhang så är fastighetsskatten en ond skatt. Den strider mot principen om skatt efter bärkraft, den är oförutsägbar och den hotar äganderätten. [---]

Vi kristdemokrater föreslår att den statliga fastighetsskatten för villaägare och hyresfastigheter ska skrotas helt och hållet och ersättas av en kommunal avgift på högst 2 800 kronor per år respektive 900 kronor per lägenhet, vilket motsvarar kommunernas kostnader för gator, räddningstjänst och fysisk planering.
Visst får fastighetsskatten märkliga effekter i vissa fall, och visst är den taktiskt riktig att lyfta fram. Men vilka är de principiella skillnaderna mellan en allmän kommunal avgift (community charge/poll tax, om man så vill) och en fastighetsskatt? Att skatten inte beräknas på fastighetens värde är den tydligaste skillnaden, tätt följt efter att den är lokal. Men är det en skatt efter bärkraft? Att hushållen betalar (om än ganska lite) för att de bor, snarare än efter fastighetens värde borde inte göra någon skillnad i den frågan.

Nu tror jag inte att man kan överföra det brittiska exemplet rakt av. Men i detta avseende är det ändå lockande att dra paralleller till Thatchers poll tax. Efter protester (och hennes avgång) fick den omvandlas till en lokal fastighetsskatt. Om fastighetsskatten kan kallas ond, hur from är då den kommunala avgiften?

Saturday, October 01, 2005

Alliansen och evolutionen

Från LO:s valblogg:
Gud står för skapandet i Amerika. Bibeln talar mer sanning än biologiboken.
                [---]
Abort i 8:e veckan är klassat som mord [sic], medan avrättning av förståndshandikappade är helt OK. Tortyr av fångar på Guantanamobasen är även det helt i sin ordning, bara det sker i guds namn.
                [---]
Även i Sverige har vi ledande politiker som har bibeln som föredöme. [Broderskap?, min anm.] Nu har dom inte talat om vilken teori som dom tror ligger till grund för utvecklingen. Det är dom alldeles för smarta för att göra. Men frågan kvarstår. Är det en högre makt som gjort allt eller är det ”Det naturliga urvalet”? Skall skolans läroplan kanske ändras vid eventuella borgerliga regeringsförhandlingar? Ge dom inte den chansen. Leve Darwin.
Du röstar på alliansen, din röst går till Jerry Falwell. Om man ska tro sveriges största intresseorganisation, det vill säga.

Fotnot: Det finns dessvärre de kristdemokrater som förespråkar kreationism. Det ska självklart motarbetas. Men tror någon allvarligt att de får gehör för de tankarna?

Wednesday, September 28, 2005

Recept på en partikongress

MEDIA Darren Murphy, en f d rådgivare åt Tony Blair, publicerade häromdagen ett antal läsvärda råd inför Labour-kongressen. De är ganska allmängiltiga, och en del passar in väl på Reinfeldts moderater.

Bland annat diskuterar Murphy vilken roll vänsteroppositionen (den som idag vann en omröstning om rätt till sympatistrejk) har att spela på en New Labour-kongress:
The predictable opposition of the trade unions to public service reform actually helps. Their opposition means that there will be some real rows and genuine controversy at this conference about something which matters to the public: their local school and hospital.
          [---]
it can help to get the message across to the public that here is a party leadership fighting hard to make improvements to services they care about and we care about too.
Påminner inte så lite om hur nedröstade Muf-motioner vid M-stämman sätter fokus på "de nya moderaterna".

Murphy tar också upp en "dödssynd" för den medieinriktade rikspolitikern:
The cardinal sin for cabinet ministers at conferences is to forget that the audience is not in the hall but at home, reading or watching the coverage in bite-size pieces.
Kanske inte så överraskande råd. Men man skulle kunna tänka sig att det ligger en frestelse i att tillmötesgå de som klagat på medialiseringen och de som kallat partiledningen "control freaks".

Men de är å andra sidan ganska få. Och det verkar dessutom råda en (under omständigheterna) god stämning, framför allt kring finansministern och tronföljaren Brown. Som en nyvald Labourparlamentariker uttryckte det vid Guardian Conference Blog:
Gordon made love to us. To be honest, he could have read out the telephone directory and got away with it...

Englund på resa i Irak

JOURNALISTIK I dagens DN Kultur kan man läsa att Peter Englund och Paul Hansen (ja, den Englund och den Hansen) ska rapportera från Irak, i såväl tidning som "irakblogg". Som det är upplagt, verkar irakbloggen väl främst vara en blogg på det sätt som DN är en daglig blogg tryckt på papper. Men det kan bli intressant att följa ändå. Inte minst för att se hur DN Kultur - som nog drar berättigad skepsis till inbäddning ett par extra steg - diskuterar och hanterar att deras reportrar delar logemente med 3rd armored cavalry regiment.

Uppdatering: I (morgonens) DN berättade Englund vilket fokus kommer vara:
I första hand kommer Peter Englund och Paul Hansen skildra Irak från amerikanskt grodperspektiv.

- Vi kan inte uttala oss om något annat. Att vara inbäddad är att vara i en bubbla.

Monday, September 26, 2005

Konservatism i planeraridyllen

ORDNING Prins Charles försöksby Poundbury har för övrigt fått växtvärk. Planerna på ett hus med nya lägenheter och kontor har stött på problem, och boende i den konstruerade idyllen protesterar:
Campaigners also argued that the building was too large and would block daylight to existing homes; there would be increased traffic endangering children; and there was a lack of amenities, such as a communal garden or public services for residents.
Att planerna möts av en konservatism som prinsen byggt genom konceptet Poundbury är inte utan sin ironi. Som Guardian newsblog konstaterar:
History is full of radical popular uprisings against reactionary royals - but this isn’t one of them. Here, the objectors to the proposals have achieved the dubious honour of being more conservative than the Prince of Wales. They seem to favour more sprawl, not less.

Sunday, September 25, 2005

Upton

ORDNING Prins Charles gillar inte det moderna och okontrollerbara. Förut lät han (som jag skrivit om) skapa en liten stad vid namn Poundbury, där all bebyggelse tvunget gick i en påklistrat gammal stil. Nu har han fingret med i arkitekturexperimentet Upton. Matt Weaver skriver i Guardian:
Seaside [i USA] was built using codes that rigidly enforce rules and guidance on everything from the layout of the estate to the pitch of the roofs, and even the type of light bulbs used. The Upton codes, drawn up after exhaustive consultation with local people, are wide ranging: affordable housing should be "pepper-potted" throughout the development, and be indistinguishable from the private housing; materials and building techniques must be drawn from a specified "palette" that reflects local culture and traditions; plastic or UPVC windows and doors are banned; TV aerials and dishes will be allowed only where they do not "detract from the sense of proportion".
Det må sakna Poundburys extrema detaljstyrning. Men det ger inte utrymme för utstickande, udda och annorlunda utvecklingar av staden. Ta bara bestämmelserna för takens lutning eller kravet på skorstenar (även när de inte behövs). Visst skapar det enhetlighet. Men blir inte det - när det handlar om hela städer - lätt en omskrivning för enformighet och stagnation?

Friday, September 23, 2005

Skolmentalitet II

KUNSKAP I veckan fanns det en väldigt bra sammanfattning av svensk skolmentalitet på familjesidan(!) i DN. Matematikern Jesper Tidblom, som disputerade i onsdags, intervjuades:
Hej, Jesper, varför har det varit så kul med matte?
- Jag tyckte att det var inspirerande att lära mig matematik. I småskolan räknade jag extra för att jag ville lära mig så mycket som möjligt. På den tiden fick ju inte någon ligga före. Man försökte stoppa mig och jag fick ta upp problemet med rektorn. Det var som om jag gjorde något kriminellt. Men det var inte lärarnas fel. De var trevliga. Snarare var de styrda av politikerna. I dag tycker jag att det roliga med matematiken är upptäckarglädjen.


(Det kan tilläggas att innehållet i Tidbloms 18-sidiga avhandling diskuterades ovanligt lite i en intervju på den populärvetenskapliga "Avhandlingen"-platsen. Undrar om ämnet är lika svårt att förklara för forskningspolitiker och finansiärer som för tidningsläsare.)

Friday, September 09, 2005

Guardians nya layout

MEDIA Guardians annonserade övergång från broadsheet till berliner sker på måndag. Lite synd, kan man tycka, men - säger Guardians ansvarige via editorweblog.org - nödvändigt.

På Observers blogg kan man hitta ett smakprov [PDF] på layouten. Den nya layouten till vänster, och dagens förstasida till höger.

Omskalningen - bör sägas - är ganska grov (egentligen ska den nya sidan vara ca 10% smalare, och jag har inte tagit hänsyn till att den är obeskuren). Berlinersidan[PDF] mäter 290*442mm, medan broadsheet-sidan [PDF] mäter 372*520mm.

Spontant kan man säga att det är en ganska snygg utveckling, som för tankarna till tidningens websida. Är dock - liksom vid svenska formatbyten - skeptisk till formatminskningen som sådan. Man får hoppas att Guardian verkligen därtill var nödd och tvungen.
Se även:

Guardians specialsida
The Guardian Berliner Preview Edition [PDF] (berlinerbilaga om formatet)
mymarkup.net - Mindre på papper

Thursday, September 08, 2005

Kassettavgifter och ISP:er

IP Antipiratbyråns Henrik Pontén svarar idag på insändarfrågor hos IDG. De mest intressanta handlar om APB:s strategi att rikta in sig på internetleverantörerna:
7. APB förordar bland annat att operatörerna ska strypa fildelningsprotokoll. I opensource-världen används till exempel Bittorrent i stor utsträckning för att distribuera lagligt, såsom hela Linux-distributioner. Hur hade ni tänkt filtrera lagligt användande från olagligt?
Det jag har fört fram är att internetoperatörerna bör få ta ett ansvar men det är egentligen för tidigt att diskutera detaljer exakt hur detta ska ske. Filtrering är egentligen den minst intressanta arbetsmetoden men den kan bidra till en lösning. Nedprioritering av trafiken är en annan metod och vi kommer att se andra tekniska lösningar om det skapas en efterfrågan. Internetoperatörerna skulle också kunna informera sina kunder om att upphovsrättslagen gäller samt agera mot dem som trots uppmaningar om att sluta fortsätter att begå brott.
Du har helt rätt i att BT även används i lagliga syften. Det som rakt av kan vara möjligt är att filtrera bort siter (domäner, ip, hostnamn) som tillhandahåller olagligt material. Jag håller med om att detta är en ganska grov metod men låt oss som sagt diskutera ansvarsfördelningen först och därefter exakta arbetsmetoder som ska användas.
8. Eftersom du tycker att operatörerna ska bli skyldiga att strypa den olagliga fildelningen på nätet, anser du då också att Vägverket ska vara skyldiga att hindra stulna bilar att färdas i vägnätet?
Nej, eftersom Vägverket inte tjänar pengar på de stulna bilarna och det finns trafikpoliser.
Internetleverantörer måste tillsammans med producenter av underhållning hitta kreativa sätt att utveckla internets möjligheter. Internetbranschen måste mogna och börja inse att seriösa bolag inte i längden kan blunda för att stora delar av deras intäkter genereras av delvis olaglig trafik.
De måste se frågan mer långsiktigt. Efterfrågan på möjligheten att ladda ned är ju uppenbarligen enorm och många internetleverantörer är intresserade av att tillhandahålla denna tjänst. Det kommer dock att bli svårt att få någon lönsamhet i detta så länge det finns ett olagligt gratisalternativ som internetoperatörerna själva skapar förutsättningar för.
18. Att stoppa fildelningen blir svårt. För många handlar det om tillgänglighet att kunna ladda hem film, musikalbum osv, inte så mycket att det råkar vara gratis. Varför inte i branschen införa ett slag kassettavgift för fildelning. En avgift på till exempel 350 kronor per månad skulle många inte ha några problem att betala. Mer än så är det inte många som lägger på inköp av film/musik ändå. Avgiften skulle kunna distribueras på samma sett som kassettavgiften idag vilket jag gissar fungerar.
Vad finns det för olika hinder för denna typ av avgift? Vilken är er inställning?

Det är en intressant tanke. Internetleverantören plockar in pengar genom sina abonnemang. Kunderna fildelar och får tillgång till upphovsrättsskyddat material. I framtiden kommer vi säkert att se flera affärsmodeller utvecklas inom det här området. Det viktiga är att man inser sambandet mellan upphovsrätt och skapandet av ny underhållning, nya filmer och spel.
Visst tjänar operatörer på att ha kunder, och i vissa fall (t ex Spray) anspelas det på nedladdningsmöjligheterna. Men påminner inte resonemanget om att ISP:erna ska bära ansvaret lite om kritiken mot Telias påstådda miljardvinster på porr?

Och säga vad man vill om tankarna kring piratkopiering. Men det är svårt att avvisa alla argument i Rasmus Fleischers essä Content flatrate [PDF].
Se även:

Oscar Swartz - Antipiratbyrån: Stoppa internet!
Oscar Swartz i Expressen 050902 - Skivbranschen vill täppa till internet

Wednesday, September 07, 2005

Avvägningar

ARBETSMILJÖ Apropå rökförbudet kan jag tipsa en debatt jag och LO/Ung:s Nicklas Eriksson hade om arbetsmiljölagstiftning (och 6h-dagen). Den kan läsas här.

(Läs först hans inlägg, scrolla sedan ned till slutet av sidan. Scrolla sedan upp i takt med att du läser nedåt. Det finns nackdelar med att ha senaste kommentarerna först.)

Rökförbudsnyheter

RÖKFÖRBUD Bingonäringen tycks ha drabbats hårt av rökförbudet, rapporterar SR Gotland. För restaurangerna tycks det ha fungerat bättre. Enligt en enkät som restaurangernas branschorganisation SHR presenterade idag har den förväntade katastrofen uteblivit:
– Det är roligt att rökförbudet inte tycks påverka verksamheterna i negativ riktning. En farhåga var annars att smitnotorna skulle öka, men så tycks inte vara fallet. Fyra restauranger uppger att de fått ett ökat antal gäster som går utan att betala, berättar SHR:s vd Mats Hulth.
Det bör sägas att det inte har gått så lång tid, och att riktiga utvärderingar kan låta vänta på sig. Men det branschens enkät visar är att den inte upplevt någon rökförbudskris.

Samtidigt inleds en studie av hur rökförbudet påverkat de anställdas hälsa. Tidigare har en studie av passiv rökning hos kroganställda visat att besvär med luftvägar, slemhinnor och ögon varit vanliga. Hur mycket bättre det blir efter rökförbudet får tiden utvisa.

(Personligen hade jag en föredragit lösning med gränsvärden. Men jag kan förstå danska SHR:s plädering för totalförbud.)
Se även:

subjektiv.se - Tankar kring rökförbudet (och debatten därefter)

Tuesday, September 06, 2005

BBC-strömmarna

WEBRADIO På Suburbia kan man hitta en praktisk lista över SR:s webradioströmmar. Eftersom BBC:s gränssnitt också lämnar en del att önska (och kommentarsfunktionen inte klarar rtsp-länkar) kommer här motsvarigheten för BBC.
BBC Radio

- Radio 1
- Radio 2
- Radio 3
- Radio 4
- World service
- Five live
- Asian network
- 6 music
- 1xtra
(Då är det bara att vänta på The News Quiz.)

Sammanträffande


SPELMARKNADEN Krockar mellan annonser och nyheter är ofta roande (på ett lite brutalt sätt). I söndags satte Svenska spel in annonsen ovan. Idag fälldes Aftonbladets chefredaktör för att ha låtit andra spelbolag än Svenska spel annonsera. Det våldssanktionerade straffet blir böter på 50 000 kr. Det placerar onekligen SvS annons i ett annat ljus.

Uppdatering: Det hintas dock om liberaliseringar. Intressant.

Se även:

bronenosets - Drömvinsten
Utblick folkhälsa - Staten har blivit spelberoende (om en studie av Jack Vegas-spelande)
Researcher - Svenska spel möter kritik med annonser

Att utmana ödet

PRESSFRIHET SVT har ännu inte fått svar på varför deras korrespondent inte får stanna i Ryssland. Tidningen Journalisten skriver:
"Bert Sundström har själv ingen egen teori om varför han nekas fortsatt visum.
– I den mån något sådant inträffat har det handlat om journalister som utmanat ödet, till exempel genom att ha profilerat sig i bevakningen av Tjetjenien och inte följt de regler som ryska myndigheter ställt upp för rapporteringen därifrån. Eller som när TV-bolaget ABCs korrespondent gjorde en intervju med gerillaledaren Sjamil Basajev.
Utmanat ödet är en ganska talande term.

Intervjun Sundström talar om ledde som bekant till att bolaget sågs som persona non grata. Och när TT intervjuade Basajev framförde den ryske ambassadören kritik mot att Sverige
"tillåter att internationella terrorister som Basajev får tala helt fritt och öppet i svenska massmedier"
Medierna som redskap eller politiskt ansvariga. Claes Arvidsson må vara lite orättvis mot SJF och SVT i dagens SvD-ledare, men han har rätt i att Sverige tydligare borde markera mot dessa nålstick mot den självständiga journalistiken.
Se även:

bronenosets - TT:s och statens fel? (om kritiken mot TT-intervjun)
bronenosets - På östfronten intet nytt
bronenosets - "Silovik i politiken, liberal i ekonomin." Går det?
Freedom house - Country ratings: Russia
Reportrar utan gränser - Årsrapport för Ryssland 2005

Den ena handen...

STATEN I Journalisten kritiserar Erica Hedin (vid det försmådda nätverket "Allt är Möjligt") regeringen för att blanda ihop roller:
"Jag tycker att det är viktigt att inse att man har olika roller i samhället. Regeringen ska inte leka gräsrotsaktivist eller driva kampanjer mot tidningar. Berit Andnor har blandat ihop sina roller. Hon borde i stället driva på genusfrågorna genom att vidga medierådets befogenheter, och inte driva kampanj där fjortonåringar uppmanas att ringa och skälla på medierna."
Det låter ganska bra. Staten ska inte trycka på medierna. Men jag undrar om hon tänkt på vad den permanentade kommittén Medierådet (f d Statens råd mot skadliga våldsskildringar) sedan skulle göra när dess befogenheter vidgats.

I dagsläget kan man bland annat läsa dessa uppdrag i rådets tilläggsdirektiv från 2003:
Våldsskildringsrådet skall sprida kunskap och stimulera till debatt i frågor om hur barn och unga använder och påverkas av medier. [---]

Föräldrar och andra vuxna behöver också vägledning och tydlig och lättillgänglig information för att kunna minska riskerna för skadlig mediepåverkan. Barn och unga behöver ges möjlighet att reflektera över frågor om mediekonsumtion och mediepåverkan för att kunna utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt.
     [...]
Våldsskildringsrådet skall genom konstruktiva och kontinuerliga kontakter driva på mediebranschernas självreglerande arbete för att skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan.
Om man vidgar dagens uppdrag finns det en viss risk att staten just skulle leka gräsrotsaktivist. Om än i en annan form. Och långtmer permanent. För, som varje statsvetarstudent vet: Politiker kommer och går, men byråkratin består.

Monday, September 05, 2005

Konceptstöld?

IP Journalisten rapporterar att nätverket Allt är möjligt är irriterade på Berit Andnors FLICKA-projekt.
På Allt om möjligts hemsida och även i en bok som föreningen säljer beskrivs en metodik för hur aktivister kan agera mot stereotypa skildringar genom att kontakta företag, politiker, demonstrera, anmäla och göra direktaktioner. Socialdepartementets projekt Flicka tar upp flera av dessa metoder på sin sajt, vilket Allt är möjligt ser som upphovsrättsintrång.
Jag har själv inte läst Allt är möjligts (AÄM:s) skrifter, men kan spontant säga att frågeställningarna på deras "Gör det själv"-sida liknar de på FLICKA-projektets Mediebrus-sida väldigt. Kanske förtjänar AÄM:s skribenter tydligare omnämnanden om de plagierats. Hade de samlat ihop mindre välkända metoder skulle de också förtjänat visst skydd (även lite större sammanställningar, t ex matematiska handböcker, borde kunna förtjäna lagskydd).

Men är det konceptstöld av FLICKA att visa dessa "mediekritiska" metoder på sin hemsida? Den som läst Journalistens artikel har upplysts om fler av AÄM:s väl förborgade hemliga metoder än den som läst den kritiserade sidan. Och läser man där är det ändå numera ganska vanliga och vedertagna råd som Allt är möjligt tycks hävda ägande till. Det känns inte helt rimligt. Är det till exempel konceptstöld av FLICKA att "stjäla" rådet att skriva brev till företag? Eller att kombinera frågeställningarna med rådet att skriva till företag, ERK, PO/PON...?

För AÄM är det säkert tråkigt att inte få sälja lika många böcker. Nyhetsmässigt ser det bra ut när statliga Goliat förstör försörjningen för den idéella föreningen. Men detta är en diskussion där FLICKA inte är självskriven för skurkrollen. För vad är det Allt är möjligt egentligen vill få betalt för?

Tuesday, August 30, 2005

För kapitalism och bättre bistånd

BISTÅND På dagens DN Debatt skriver det udda paret Birgitta Ohlsson och Alf Svensson om de principer de vill se bakom en framtida borgerlig biståndspolitik:
"Lås enprocentsmålet. [...] Själva biståndsnivån är viktig, då frihandel i nuläget inte räcker som metod för att vare sig bygga upp Irak, ge bromsmediciner åt hiv-sjuka i södra Afrika eller hjälpa till med återuppbyggnaden efter tsunamin. Den största dödsorsaken i fattiga länder är i dag infektionssjukdomar. Samtidigt som det finns vacciner och kunskap för att bota eller förhindra sjukdomar fattas västvärldens politiska vilja och därmed pengar.

Uppvärdera demokratimålet. Demokrati är en fundamental förutsättning för ett mänskligt samhälle och ökar möjligheterna att utradera fattigdomen. Det finns ett samband mellan demokrati och välstånd. Demokratier krigar inte med varandra och hungersnöd förekommer inte i fria stater, vilket bland andra Nobelpristagaren Amartaya Sen kraftfullt dokumenterat. FN:s utvecklingsprogram UNDP har också bekräftat att demokrati är det bästa medlet att bekämpa fattigdom, förtryck, ofrihet och terrorism. I dagens svenska bistånd drunknar lätt principer om mänskliga rättigheter och demokratisk styrning i fattigdomsperspektivet.

Demokratimålet bör uppvärderas och sättas i centrum. Största ansvaret för demokratisk utveckling ligger hos de fattiga länderna själva, men Sverige bör som givare ställa än högre krav på reformer för demokrati och mänskliga rättigheter på mottagarländer.

Inga biståndspengar till militära insatser."

(mina markeringar)
Tidigare i somras biföll Moderata ungdomsförbundets stämma en proposition om biståndssänkningar, skriver förbundsordföranden i sin blogg:
Huvuddragen i propositionen var att kapitalism och marknadsekonomi är överlägset ekonomisk centralstyrning föratt lyfta tredje världen ur fattigdom, samt att det statliga biståndet kraftigt ska minskas (det finns inget signifikant samband mellan bistånd och tillväxt).
Förmodligen hade de läst rapporten "Överhettning i biståndsbranschen" [PDF] (en pessimistisk och läsvärd Timbro-rapport) och dragit generella slutsatser. Men att kräva statliga biståndssänkningar på grund av tidigare felsatsningar av olika slag - satsningar på socialistiska regimer, teoretiskt felaktiga satsningar, illa uppföljt och kravlöst bistånd etc - är något av att slänga ut barnet med badvattnet. Svenska skolor hade - liksom biståndet - fungerat bättre efter åratal av liberalt styre, men det betyder inte att man ska kampanja för att avskaffa skolorna.

Tvärtom kan resurserna - om de används rätt - komma till god användning. I Economists projekt Copenhagen Consensus lät man experter på olika områden fokusera på att hitta de mest effektiva sätten att använda bistånd. Vinnaren var inte det matbistånd många TV-tittande politiker skulle tänka på spontant, utan en satsning på HIV/AIDS-bekämpning. För 27 miljarder US-dollar skulle man enligt forskarpanelen kunna rädda 30 miljoner människor från att infekteras med HIV (över 8 år). Det är självklart ett tankeexperiment. Men kombinera de möjligheter den typen av biståndsprojekt ger för frihet och utveckling, med riktiga krav på frihandel, byråkratireformer och demokrati, och man har något ganska hoppingivande.

Att tro att allt bistånd alltid är bra för mottagarländerna håller inte, liksom att bara stirra på procentsatser utan att göra prioriteringar (det visar såväl erfarenheten som Timbro-rapporten). Att ställa krav på mottagarländerna är i högsta grad att bry sig. Men att säga att biståndet (av biståndsskäl) generellt bör sänkas håller inte heller. Dagens dndebattare av Ohlsson (Folkpartiet Liberalernas biståndspolitiska talesman) och Alf Svensson bör läsas, inte minst på Muf-kansliet. För, som Economist lite raljant skrev [pwd] i sin huvudledare för några nummer sedan:
The aid sceptics—some of them veterans of the industry, their palms calloused from many previous bouts of hand-wringing over Africa—have all the best lines in the debate. Everything has been seen before, they say, nothing has worked. But what do they mean precisely? Do they mean that the World Health Organisation should abandon its efforts to put 3m HIV-carriers on anti-retroviral therapies? Perhaps those already on the drugs should hand them back, lest they succumb to “dependency”. Should Merck stop donating its drug, ivermectin, to potential victims of riverblindness? Let Togo reinvent the drug itself! Perhaps, in the name of self-reliance, Tanzania's government should stop giving pregnant women vouchers to buy mosquito nets. Get sewing, ladies!

No one should be naive about aid. It cannot make poverty history, and it can do harm. But to say that nothing works is wrong. Cynicism is only the most common form of naivety.

Monday, August 29, 2005

Skolmentalitet

5-åriga Wilma som står framför en vägg där ett streck som anger hennes längd är utritat. Nedanför detta syns strecket 'Rek längd 5 år'. Nedanför syns sloganen 'Tillsammans mot längdklyftorna.'

Blott Sverige svenska matpriser har

KONKURRENS Skrev till lågprisbutikernas försvar i fredagens Västerbottens-Kuriren. Försöker där visa (för den tveksamme) att det finns mer än skånska bönder att ta hänsyn till när man handlar mat.
Lågprisbutikerna upprör – men blott Sverige svenska matpriser har

”Så mycket tjänar du”-artikeln måste vara något av det mer tacksamma att göra som journalist. Den är enkel att skriva, och läsvärdet är givet. När det handlar om matpriserna är det dessutom något som berör alla. Även om en prissänkning är viktigare för den med låga inkomster, är matpriserna något som berör såväl fattig som rik.

Så det var nog en ganska självskriven nyhet när ICA gick ut med ett pressmeddelande om prissänkningar. ...

Läs resten på (nya, moderniserade) vk.se
Är inte helt nöjd med texten, men åtminstone är statistiken i den intressant. Källan - för den intresserade - är KKV-rapport 2004:2 [PDF].

Sunday, August 21, 2005

Kommer att vara lite frånvarande den närmaste tiden. Nolle-P, sommarens sista krönika till VK (tidigare: 1/7, 29/7) och rester upptar min tid. Åter snart.

Friday, August 19, 2005

Dubbelplusjobb

ORD Det är inte bara driftsformen som skiljer privata pigjobb från offentliga plusjobb. Benämningarna spelar också sin roll för de politiska låsningarna. Läsaren Pär har skickat detta ordboksinlägg till Dick Erixon:
Piga subst. ~ an ; person som arbetar med skattesubventionerade hushållsnära tjänster som t ex gardinupphängning, snöskottning och trädgårdsarbete i privat regi
< nedsätt. förkastlig företeelse som främjar klassklyftor och patriarkala strukturer >

Plusjobbare subst. ~ en ; person som arbetar med skattefinansierade hushållsnära tjänster som t ex gardinupphängning, snöskottning och trädgårdsarbete i offentlig regi
< äv. i betydelse viktig åtgärd som sätter tomma händer i arbete och skapar en välfungerande arbetsmarknad till samhällets och den enskildes gagn >
Säga vad man vill om RUT-avdraget, men denna omformuleringskonst känns smått nyspråklig. Väntar med spänning på dubbelplusjobben.

Fair and balanced

PRESSIDEOLOGI Idag sände Vår Grundade Mening en intressant intervju med en gammal A-pressredaktör, där det bl a berättades om den gamla ideologiska synen på tidningar. Ironiskt nog hittade jag denna notis hos (s) närstående Linköpings Tidnings webutgåva efter att jag hört programmet:
Folkpartiets attack mot alla arbetande i Sverige

På torsdag (18/8) inleds folkpartiets landsmöte. Inför mötet finns en lång rad förslag som riktar sig mot de anställda i Sverige. Samtliga förslag ökar arbetsgivarens makt och försvagar den enskilde på arbetsmarknaden. -Folkpartiets förlag vittnar om en djup okunnighet om hur svensk arbetsmarknad fungerar och om maktförhållanden på densamma. Blir förslagen verklighet så ökar rättslösheten och otryggheten i arbetslivet. Det ger instabilitet på arbetsmarknaden, sjunkande efterfrågan och färre jobb, säger LO:s avtalssekreterare, Erland Olauson.
Det påminner onekligen lite om ingressen till ett pressmeddelande som LO skickade ut häromdagen:
Folkpartiets attack mot alla arbetande i Sverige

På torsdag inleds folkpartiets landsmöte. Inför mötet finns en lång rad förslag som riktar sig mot dom anställda i Sverige. Samtliga förslag ökar arbetsgivarens makt och försvagar den enskilde på arbetsmarknaden.
- Folkpartiets förlag vittnar om en djup okunnighet om hur Svensk arbetsmarknad fungerar och om maktförhållanden på densamma. Blir förslagen verklighet så ökar rättslösheten och otryggheten i arbetslivet. Det ger instabilitet på arbetsmarknaden, sjunkande efterfrågan och färre jobb, säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson.
Den enda skillnaden tycks vara datumangivelsen. I övrigt verkar tidningen ha kopierat in LO:s angrepp på Folkpartiet direkt på nyhetswebben. Det känns som en karikatyr av den gamla s-pressideologin som det berättades om i A-pressreportaget (den syn som bidrog till många s-tidningars fall). Och det känns inte som en så förtroendeingivande inställning till nyhetsförmedling.

Det bör kanske sägas att det är till Linköpings Tidning man kommer om man letar efter Östgöten eller Nya Östgöten. De tidningarna var lokala (numera nedlaga) LO-medieprojekt som - på traditionellt manér - tycks ha haft mer av den gamla "integrerade" synen på ideologiskt uppdrag och nyhetsförmedling. Eller, som upphovsmannen till Nya Östgöten, sammanfattar det i LO:s medieutredning:
"Vårt arbete syftar till att stödja arbetarrörelsens idéer."


Fotnot: LT verkar i stort vara en typisk lokaltidning, som också ägnar sig åt en del vanlig journalistik. TS-kontrollerad cirkulation (inkl. systereditioner): 11 900

Thursday, August 18, 2005

Blott Sverige...

EKONOMI LO:s Valblogg publicerar idag en provkarta över protektionistiska argument:
"Om vi skall hjälpa till att hålla gamla Sverige rullande så måste vi se till att köpa det vi producerar själv. I Finland är det mycket svårt att sälja Ericssontelefoner. Finnarna köper sitt eget märke Nokia. Varför det? Jo, det är finskt. Pengarna stannar i Finland och kan på det sättet hjälpa landet. Vi beklagar oss över att Sveriges jordbruk går dåligt. Tacka tusan för det när vi köper dansk fläskfilé, brasiliansk oxfilé och irländsk köttfärs. Tysk mjölk har vi redan, snart kommer den tjeckiska.

Vi måste bevaka våra miljö- livsmedelsintressen lika hårt som vi bevakar våra arbetstillfällen på byggarbetsplatserna. Det handlar inte bara om det etniska i att äta svenskt. Vi utarmar oss själva sakta men säkert. Vad skall våra bönder syssla med när gårdarna läggs ner? Skall dom komma in på en redan hård arbetsmarknad genom lönedumpning? Skall dom plantera om sina marker från spannmål till skog och tillbaka till spannmål var 5:e år och leva på EU- bidrag? Förhoppningsvis inte.

               [---]

Den arbetslöse bonden är kanske den som tar ditt jobb så att du får köpa lågprismjölken med A-kassepengarna. Mer kanske inte pengarna räcker till om några får bestämma. Det är lätt att vara efterklok."

Men det resonemang han talar om handlar om att hålla den svenska livsmedelsindustrin under armarna. Inte att hålla den svenska ekonomin rullande. För låt oss tala om "gamla Sverige", och vad som skulle hänt om alla resonerat så.

I en krönika om svenska fackföreningars historia av frihandelsvänlighet sammanfattar Johan Norberg det väl:
"I början av 1800-talet arbetade praktiskt taget alla inom jordbruket, och nästan alla inkomster gick till livsmedel, och ändå tvingades mina förfäder i Ångermanland blanda bark i brödet. Men privat äganderätt till jorden och förbättrad teknik effektiviserade produktionen, så att det snart räckte med någon tiondel av arbetskraften för att mätta hela befolkningen. Då fick vi pengar över till industriproduktion, så att fler klädbyten, bilar och TV-apparater blev var mans egendom. Ökad import och effektivisering har gjort sådana varor allt billigare, och en allt mindre andel arbetar nu i fabrik. Det har givit oss ekonomiskt utrymme att satsa mer på tjänster, underhållning, hälsovård och utbildning. "
Lägg till några sentida exempel på tekoindustrins nedläggelse och varvens utflyttning, så blir det tydligare. Att söka "hålla gamla Sverige rullande" handlar på lite sikt inte nödvändigtvis om att "handla svenskt". Som man lär sig i Bastiats berättelse om hur Robinson Crusoe skulle slösat om han tänkt som en protektionist, handlar det om att utnyttja arbetet och resurserna effektivt.

Totalt sett har levnadsstandarden i det lilla (och väldigt handelsberoende) Sverige höjts markant under århundradena. Det är en utveckling få med dagens kunskaper skulle velat vrida tillbaka.

Men det är ju lätt att vara efterklok.
Se även:

Valfri bok i ekonomisk historia. T ex Camerons "Världens ekonomiska historia".
bronenosets - SSU och matpriserna
Klas Eklund i SvD - Det finns inget skydd mot utflyttning [DOC]
Johan Norberg -
Måste jag överge min hemliga kärlek till facket?

Wednesday, August 17, 2005

Den genetiska motboken (del 2)

ALKOHOL På nystartade bloggen Techne berättar Waldemar Ingdahl om tänkandet bakom den genetiska motboken. Det var inte något fungerande förslag, utan mer av ett tankeexperiment som syftar till en mer specialinriktad, mindre allmänpreventiv alkoholpolitik. Överraskning.

Men hur väl skulle tänkandet bakom den genetiska motboken fungera? Givet att man snabbt och lätt kunde hitta alkoholismgener, och om det var möjligt att (trots politisk precision) införa en fungerande genetisk motbok?

I förra numret av Ignis (Liberala ungdomsförbundets tidning för idédebatt) kritiserade jag förslagets grund, och argumenterade för att ett monopol i dagsläget är det minst dåliga alternativet. I senaste Ignis svarar Ingdahl på en del av min kritik. Invändningen att förslaget inriktar sig på en grupp som står för en minoritet av misshandeln, våldtäkterna, rattfylleriet osv, medan spriten görs billigare och lättillgängligare för de andra, diskuteras tyvärr inte så mycket. Ur libertariansk-ideologiskt perspektiv är det en helt oviktig fråga. Men presenterar man ett harm reduction-program inom alkoholpolitiken spelar det roll.

Nåväl. Det är en intressant debatt. I bakgrunden finns frågan om hur statistiska risker ska få påverka statens behandling av människor. Det är en större debatt som vi bara snuddat vid. Den lär inte försvinna på ett tag.

För lång och trogen tjänst

Notis ur Journalisten 20/05: Sverker Olofsson, Sveriges Television i Umeå, har utsetts till hedersdoktor vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet, för att han varit moderator vid fakultetens evenemang Forskningens dag sedan starten 1998. Han tilldelas titeln för 'hans förmåga att göra komplicerade saker lätta att förstå'.
Hedersdoktorat är förvisso inte riktiga doktorstitlar. Men visar inte denna notis (från senaste numret av Journalisten) att det finns viss risk för titelinflation?

En längre motivering (som säkert är sanningsenlig) finns i Umeå universitets pressmeddelande.

Sunday, August 14, 2005

Hot Coffee

MORAL Nu kommer patchen som tar bort sexscenerna ur spelet GTA. IDG rapporterar, och kommenterar träffande vad som upprör den amerikanska allmänheten mest:
"Med den nya uppdateringen försvinner allt sex från spelet. Allt våld, inklusive uppdraget där man ska jaga upp och döda en polis och rekommendationen att det lönar sig att döda knarklangare för att komma åt kontanter i början av spelet, finns naturligtvis kvar."

Sverige behöver proportionella val

DEMOKRATI I onsdagens Metro publiceras en krönika under rubriken "Sverige behöver enmansvalkretsar". Den pekar (ofrivilligt) på valsystemets största fara: The Safe Seat. Valkretsen utan konkurrens.

Författaren, tillika bloggaren Jan Kallberg, börjar med att tala om att dagens partiapparater är dinosaurier, att politikerna inte representerar väljarna (etcetera etcetera), och att kandidater har mycket lättare att ställa upp som utmanare i ett system med enmansvalkretsar. Genom det, och genom knivskarp konkurrens, ska partigängarnas makt brytas.

Sedan berättar han att Mona Sahlin ska "representera" Bromma, trots att det nog inte finns fler av hennes partivänner där än, ja, hon själv. Och här börjar problemen:
Om Bromma var en enmansvalkrets så skulle hon inte finnas kvar som rikspolitiker. Hon skulle aldrig på den här planeten få majoritet utan ersättas med sund högerpolitik som representerar de kvarter där hon planterat sig.
Det stämmer nog. Sossarna kan inte vinna där, och Mona Sahlin är nog inte någon kämpe för de lokala moderaternas ideologi. Men var det den demokratiska poängen? Eftersom majoritetsvalsystem har en tendens att driva fram två dominerande partier, innebär detta med stor sannolikhet att Bromma blir ett "safe seat" för den kandidat som det borgerliga partiet utser. Precis den makt som Kallberg inte ville ge åt partiapparaterna.

I England menade vissa bedömare att hela 425 av 646 valkretsar i England var klart avgjorda i förväg. Slaget mellan Tories och Labour (de Stora Partierna) kunde enligt BBC stå i så få som 80 valkretsar.

Var väljarna bodde blev i detta fall fullkomligt avgörande för vilken vikt deras röst fick. På vissa ställen var det extrem konkurrens om rösterna. På andra ställen var det helt avgjort, och debatten var död. Där var det inga "skräckfyllda dygn för våra politiker där de riskerar att förlora jobbet" (för att låna en formulering ur krönikan). Och trots inslagen av starka kandidater, var partiernas makt inte alls så försumbar som man kan tro. Som Sir Humphrey i komediserien Yes Minister uttrycker det:
"MPs are not chosen by 'the people' - they are chosen by their local constituency parties: thirty-five men in grubby raincoats or thirty-five women in silly hats."
Enligt Make My Vote Count-kampanjens intressanta sammanställning slutade det hela med att två tredjedelar av parlamentarikerna hade stöd av en minoritet av väljarna i sin valkrets.

Vill man diskutera regeringsstabilitet finns det klara poänger i enmansvalkretsar. Och visst finns det ofta en tydlig lokal representant från valkretsarna. Men att i populistiska tongångar utmåla majoritetsval som räddningen från partipampar, eliter (etcetera etcetera) känns en smula överdrivet.

[via Mediakoll]
Se även:

bronenosets - Valet märktes knappt (kommentar till valet i UK, samt om majoritetsvalsystem och bortkastade röster)
sömnlösa nätter - Majoritetsval har faktiskt en poäng
Tacticalvoter.net
Make My Vote Count

Wednesday, August 10, 2005

"Pugnacious and bellicose"

ALKOHOLLAGAR Englands nya regler för utskänkningstillstånd (som formellt sett tillåter dygnetruntservering) får nu kritik från fler håll. Förut kom kritiken från läkare och polis. Nu sällar sig en organisation för domare till kritikerna. BBC citerar ur deras rapport i frågan:
"Those who routinely see the consequences of drink-fuelled violence in offences of rape, grievous bodily harm and worse on a daily basis are in no doubt that an escalation of offences of this nature will inevitably be caused by the relaxation of liquor licensing which the government has now authorised."
Domaren Charles Harris QC (Queen's Counsel) intervjuas, och tar upp Labourregeringens förhoppningar om att dryckeskulturen ska bli mer kontinental:
"Continental-style drinking requires continental-style people - people who sit quietly chatting away at cafe tables."
Regeringens önsketänkande kan visa sig vara ett dyrköpt nöje. Det är en sak att ändra de gamla reglerna - som förbjöd alkoholförsäljning efter 23.00 - och en helt annan sak att släppa så enormt på begränsningarna. (Och då har England ändå inte en spritkultur som Sveriges.)

Förvänta er juchehyllningar i Malmö

Monument i Nordkorea. Foto: Caroline Salzinger, SRDFRK Totalitära idéer tycks aldrig upphöra att fascinera. Igår rapporterade Ekot att det redan lidande Nordkoreanska folket återigen riskerar matbrist. Ironiskt nog kunde Nordkoreas nyhetsbyrå samma dag berätta om en nybildad skånsk kommitté för firandet av landets styrande parti:
"Pyongyang, August 9 (KCNA) -- An inaugural ceremony of the Swedish preparatory committee for celebrations of the 60th anniversary of the Workers' Party of Korea was formed in Malmo on Aug. 3. The ceremony elected Richardo Stenbery [sic], chairman of the Swedish National Committee for the Study of the Juche Idea, chairman of the preparatory committee. The preparatory committee discussed the issue of organizing colorful functions on the occasion."
Och på den punkten kan de hämta sin inspiration från Nordkorea. Landet må förtrycka och döda oliktänkande, fängsla journalister, och folket må leva i svält. Men monument och hyllningar till partiet, det är de bra på.

Hiphop och institutioner

METATEORI Läser Piratbyråns nya antologi Copy Me [PDF], och hittar ett exempel på hur lagstiftning kan ha en indirekt, men tydlig påverkan på utvecklingen. I en intervju med Public Enemy diskuterar tidningen Stay Free! copyrightlagstiftningen och hur hiphopen utvecklats musikaliskt:
"Stay Free!: Det hörs en påtaglig skillnad i Public Enemys sound om man jämför 1988 och 1991. Hade det att göra med stämningarna och den skärpta användningen av upphovsrättslagar vid decennieskiftet?

Chuck D: Public Enemys musik påverkades mer än någon annans, för vi tog tusentals ljud. Om du skulle separera dem skulle de inte betyda någonting, de hade inte gått att känna igen. Klippen sattes samman till ett collage för att skapa en ljudvägg. Public Enemy påverkades eftersom det är för dyrt att försvara sig mot en anklagelse. Så 1991 tvingades vi att förändra hela vår stil, den stil som hade präglat It Takes a Nation och Fear of a Black Planet.

Hank Shocklee: Vi tvingades till att börja använda diverse organiska instrument, men på det sättet kan man egentligen inte få den rätta sortens komprimering. En gitarr samplad från en skiva slår till på ett annat sätt än en gitarr samplad i en studio. Gitarren som är samplad från en skiva kommer att vara präglad av all komprimering och all equaliser som de lagt på vid inspelningen. It's going to hit the tape harder. It's going to slap at you. Något som är organiskt kommer närmast att fungera som pulver. Det är som att bli slagen med en kudde i stället för med en träklubba. Så allt det här förändrar sinnesstämningen, den känslan som du kan få från en skiva. Under det tidiga 1990-talet kunde man märka hur ljudet hade blivit betydligt softare.

Chuck D: Upphovsrättslagar var i hög grad det som fick folk som Dr. Dre att återspela ljuden som fanns på skivorna och sampla musiker som imiterade dessa skivor. På det sättet slapp du cleara samplingen med skivbolaget som ägde inspelningen, men du behövde fortfarande betala förlaget.
      [---]

Stay Free!: Så detta är anledningen till att så mycket av dagens populära hiphop bara använder en hook, en huvudsampling, i stället för ett collage av olika ljud.

Chuck D: Exakt. Då finns det bara en att stå till svars inför. Dr. Dre ändrade på saker när han gjorde The Chronic och tog nånting i stil med Leon Haywoods I Want'a Do Something Freaky to You och omarbetade den på sitt eget sätt men i grunden behöll rytmen och den instrumentala slingan intakt. Det är lättare att sampla en groove än det är att skapa ett helt nytt collage. Hela hiphopens collage-element åkte ut genom fönstret."

Tuesday, August 09, 2005

Källhänvisningar för min kommentar hos Lotta Gröning finns här.

Oväntat om atombomberna

ETIK I dagarna har det diskuterats en del om kärnvapensprängningarna över Hiroshima och Nagasaki kan försvaras eller ej. Fredsforskaren (och höken) Rudolph J Rummel skriver i sin blogg:
"To me, it was democide -- murder by government -- and thus a crime. Before getting outraged, follow through on my logic. I counted as democide the indiscriminate city bombing by the Nazis in World War II (e.g., Rotterdam, Warsaw) and Japanese in the Sino-Japanese War (1937-1945, e.g., Shanghai and Nanking). The resulting civilian deaths were not collateral to the bombing of military targets, but directly the object of the attacks. It was like contemporary terrorism with the suicide murder of civilians going about their business in a market or on a bus or train."
Ganska intressant kommentar, från ett (för mig) väldigt oväntat håll.

You've come a long way, baby

RADIO Folk lyssnar mer och mer på radio, och mest ökar P3, berättar SR i ett pressmeddelande. Som av en slump sände P1:s Vår Grundade Mening ett reportage om piratradion dagen innan undersökningen släpptes. Det är slående hur långt man har kommit sedan monopoltiden, och framförallt hur mycket själva SR har påverkats av konkurrensen.

Utan utmaningen från piraterna - som verkar ha gjort det för såväl sakens egen skull som för pengarna - hade vi förmodligen inte haft ett P3 på decennier. Kanalens föregångare, programmet Melodiradion, skapades som en reaktion på att folk gick över till att lyssna på den hemska skvalmusiken i Radio Nord och Syd. När det inte räckte, förbjöd man konkurrenterna. Det var omdebatterat om ens P2 skulle vara musikkanal, och ett P3 som sände modern musik verkar inte ha varit tänkbart för dåtidens makthavare.

Säga vad man vill om kvaliteten på vissa kommersiella radiostationer idag (P3 slår i vart fall all reklamradio som jag hört). Men det är tydligt att svensk radio inte hade varit där den är idag om dåtidens makthavare hade lyckats hålla de där konstiga och hemska kommersiella alternativen borta.

Andra delen i VGM:s radiohistoria sänds på torsdag.

[uppdatering: Lade in SR:s nyhetsverktygslänk till programmet. Den har nog längre hållbarhetstid]

Thursday, August 04, 2005

Storytelling, juche style

KIM Nordkoreas officiella nyhetsbyrå KCNA rapporterar:
Pyongyang, July 30 (KCNA) -- Twenty-five years have passed since the Pyongyang Maternity Hospital opened on July 30, Juche 69 (1980). There are so many impressive stories about deep care shown by leader Kim Jong Il for the women in childbed.
    One of them is a story about honey.
    The hospital provided the women delivered of children with honey and tonic made of honey free of charge even in the years of the "Arduous March" and forced march. The honey which was supplied to them during the period amounted to 26.4 tons. As soon as they give birth to babies, the women take honey sent by the leader, not by their husbands or their parents.
    The women in poor health are supplied not only with honey but also with Koryo medicines made of honey.
    Among them are bee milk, insam (ginseng) preserved with honey, honey mixed with extract from a hundred kinds of fruits.
    One day in October 1982 Kim Jong Il acquainted himself with the operation of the hospital and took a measure to supply honey to the women in childbed at state expense. And he has sent various kinds of honey tonic to the hospital on more than 40 occasions over the last two decades from 1985.
    In 1994 when the people of the country were in deep grief for the demise of President Kim Il Sung, he sent a total of 7,258 kg of honey tonic to the hospital three times. Last year he sent 7,970 kg of honey tonic in four installments and this year 5,300 kg in two installments.
Den berättelsen från den officiella nyhetsbyrån säger en del om den store ledarens godhet och vilket föredöme DFRK är.

Att ta friåret i egna händer

BYRÅKRATI På Ams är man nöjda. Hela fyra av tio friårsvikarier kommer ur de prioriterade grupperna, rapporterar SIF-tidningen:
"En bra siffra, anser Ams vikarierande generaldirektör Lars Sjöström.
- Arbetsförmedlingarna har ansträngt sig för att friåret ska få en arbetsmarknadspolitisk prägel."
Rent praktiskt sett är det också nog det minst dåliga man kan göra med de direktiven. Problemet är att det inte är vad friåret handlade om. När den dåvarande finansministern uttalade sig klumpigt tillrättavisade stödpartiet dem i pressmeddelandet "Friåret är ingen arbetsmarknadspolitisk åtgärd, Ringholm!". Enligt upphovsmännen är friåret nämligen "en åtgärd för att ge människor möjlighet till återhämtning eller utveckling i livet". Och när friårsplatserna delades ut krockade dessa ideologier, utan att någon tycktes dominera.

Nu säger tf generaldirektören på Ams stolt att "Arbetsförmedlingarna har ansträngt sig för att friåret ska få en arbetsmarknadspolitisk prägel." Man gjorde den invanda Ams-politiken av de nya direktiven så gott man kunde. Det kommer de förmodligen försöka göra med framtida borgerliga direktiv också. Politik skapas inte bara i Riksdagen.
Se även:

bronenosets - Byråkratin står ivägen (krönika i VK)
bronenosets - Friår mot bättre vetande (i sakfrågan om friåret)

Billig mat är också en prioritering

PRISER I gårdagens SvD har Per Ericsson en bra ledare om lågprisfientlighet. Publiceringen ligger rätt i tid. Som rapporterats tidigare har kongressande SSU nämligen demonstrerat för högre matpriser.

Medvetet handlande är något positivt, men man bör minnas att det handlar om ständiga individuella avvägningar mellan olika mål. Priser inte minst. Rekommenderas.

Lyssna på rörelsen

SSU Wanja Lundby-Wedin underströk i sitt kongresstal att SSU också är LO:s ungdomsförbund, och talade för den stora gemenskapen dem emellan. Det var ingen överraskning. Men medlemmarna är inte så så entusiastiska.

Trots att varje LO-medlem måste bidra till socialdemokratin är det bara två av fem LO-medlemmar som vill bevara status quo eller utöka samarbetet. Och utvecklingen går - enligt LO:s undersökningar [PDF] - åt ett minskat, inte ökat, stöd för samarbetet.

Det ska medges att det främst handlar om att fler och fler blir osäkra i sin svar. Men även för den som tycker att det kan vara ett fackförbunds uppgift att hjälpa regeringspartiet till seger med bidrag på hundratals miljoner kronor (se ip 2004/05:243), borde den stora tveksamheten vara en väckarklocka. Rent pragmatiskt är det ett problem för LO i en tid när färre unga väljer att gå med i facket. Och framförallt är sammansmältningen orättvis mot medlemmarna, oavsett om de är moderater eller vänsterpartister.

Medan de unga socialdemokraterna applåderar samarbetet på Konsert & Kongress är varannan ung man, och tre av fem unga kvinnor i LO osäkra på samarbetet. Att de ska tvingas stödja socialdemokratin lär inte stärka bilden av folklig förankring hos LO-ledningen. För att låna ett gammalt citat: Lyssna på rörelsen.
Se även:

Carl B Hamilton - LO:s bidrag till socialdemokraterna [PDF]
Krönika i VK - "Dags att nyansera den svarta bild LO ger av vad facket betyder?"
Forsell & Tamsons - LO står kvar [PDF]
Lotta Gröning - Åter till LO
Ekström - LO i oblyg kampanj... (inget avslöjande, men ganska talande)
Olle Sahlström - I TCO kan man tygla sitt begär (krönika i TCO-tidningen)
Vänstersossen (f d FK-medlemmen) och f d LO-ombudsmannen Olle Sahlströms hemsida
Kristina Bergström - Det behövs ett borgerligt fackligt nätverk (krönika i TCO-tidningen)

Få friskare med arbetstidsförkortning

ARBETSTID Läste hos Lotta Gröning att SSU har gått ut med (v)-kravet på 6 timmars arbetsdag, och kom att tänka på en forskningsöversikt från Arbetslivsinstitutet (ALI). Skulle en arbetstidsförkortning överlag leda till bättre hälsa och kraftigt minskande sjukvårdskostnader, som vissa antyder? I vart fall ALI är tveksamma:
"I stort finns inte någonting som pekar på att den medicinska hälsan förbättras utifrån de arbetstidsförkortningsförsök som gjorts hitintills."
ALI-forskarna verkar vilja bortförklara detta (och komma från ekonomiska avvägningar), och efterlyser mer forskning på området.

Men vad de skrivit om forskningen hittills är ändå slående. I stort finns inte någonting som pekar på att den medicinska hälsan förbättrats. När man tänker på att en arbetstidsförkortning kan förvärra de utmaningar välfärden ställs inför i framtiden är det något att hålla i minnet.
Se även:

Konjunkturinstitutet: Samhällsekonomiska effekter av en allmän arbetstidsförkortning (bilaga till SOU 2002:58)

Tuesday, August 02, 2005

Browns kostymer

UK Läser för närvarande "Alastair Campbell", och hittade en elak, men talande berättelse om Storbritanniens näste premiärminister. Journalisten Fiona Millar och en fotograf besöker dåvarande skuggministern Gordon Brown MP (detta var under Kinnock-tiden) och försöker framställa honom som en hemtrevlig typ:
"Brown was wearing a dark suit, not ideal for a piece that was designed to highlight the softer side of his personality. It was indicated that it would be more helpful if he changed into something more casual. Brown slipped into his bedroom and swiftly re-emerged, having changed his tie. It became clear that, to the incredulity of both Millar and the photographer, that this strange, brilliant man did not possess any form of leisure wear at all or indeed any form of garment apart from his daily working suits."

Varför SSU-motionerna inte finns på nätet

SSU Ekström undrar vad SSU döljer, när de väljer att inte lägga ut motionerna på internet. Förmodligen handlar det om, ja, motionerna. När (s) är nöjda med MBL-förhandlingar, kräver ett SSU-distrikt löntagarfonder. När (s) vill ha löntagarinflytande, vill ett SSU-distrikt införa "arbetarstyrda företag". När (s) hotar att bestämma styrelsesammansättningar politiskt, vill flera SSU-distrikt ha planekonomi.

Det är ingen nyhet. Frågan är bara varför det inte uppmärksammas mer.

Efter skandalerna har SSU öppnat sin kongress för allmänheten - ett trevligt initiativ - och jag har besökt sossarna, registrerat mig som gäst, och fått ut en uppsättning kongresshandlingar.

Det är en lätt skrämmande läsning.

Även om motionerna knappast har den minsta chans att gå igenom, talar de för att någon borde sätta strålkastarljuset på vissa distrikt. För motionerna om löntagarfonder, planekonomi och förstatliganden kommer inte bara från enstaka medlemmar. När landets näst största SSU-distrikt talar sig varma för planekonomin kan det inte riktigt viftas bort som ungdomlig radikalism.

För att ta ett par exempel ur den 121 motioner långa motionskatalogen:

SSU Jönköpings län (9:e största SSU-distriktet enligt SSU:s faktablad [PDF])

Förstatliga elmarknaden och bredbandet
SSU Jönköpings län vill förstatliga alla energibolag, och myntar (enligt egen utsago) dessutom begreppet "Bredband åt folket". Av detta slagord dras slutsatsen att bredbandsföretagen bör förstatligas.
MOTIONER 50, 51

Förstatliga och avskaffa försvarsindustrin och närliggande FOU-företag
Distriktet yrkar dessutom "att företag som inom det militära ägnar sig åt forskning förstatligas" och "att förstatligandet av militärindustrin är ett steg på vägen för ett totalt avskaffande". Kanske inte den mest populära motionen i Linköping, där SAAB och Ericsson är stora arbetsgivare.
MOTION 28

Löntagarfonder
SSU Jönköpings län vill att socialdemokratin "åter [ska] knyta an med den ekonomiska demokratin", och återinföra löntagarfonderna.
MOTION 36

Förstatliga körskolor
Det konstateras att "körskolorna i Sverige är klassförtryckare, patrikalisk [sic] och rasistisk". Körskolorna ska därför - menar motionen - förstatligas.
MOTION 8

Arbetarstyrda företag
SSU Jönköping kräver "att alla chefstjänster avskaffas och ersätts av arbetarplatsstyrelser där arbetstagarna har majoritet".
MOTION 37

Förbud mot könsbaserad reklam
SSU Jönköpings län vill barnförbjuda "leksaker som tydliggör kvinna- mansroller", och förbjuda "könsbaserad reklam" (hur det går ihop med reklam för de nya, billigare mensskydd som krävs i motion 86 sägs inte).
MOTION 18


SSU Skåne (SSU:s näst största distrikt)

Förstatliga... i allmänhet
Det näst största SSU-distriktet - SSU Skåne - vill ha en offentlig utredning "för att utreda vilka näringsgrenar och för samhället viktiga funktioner som bör återföras/föras till folkets ägo". Distriktet vill även avskaffa marknadsekonomin.
MOTION 3

Planekonomisera SAP:s partiprogram
Under rubriken "Återinför socialdemokratins vision!" kräver SSU Skåne att SSU ska verka för att en ny portalparagraf ska föras in i Socialdemokraternas partiprogram. Den ska inledas med orden
I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer [...]
MOTION 107

SSU Örebro

Planekonomi
SSU Örebro (13:e största distriktet) går rakt på sak, och motionerar om "att marknadsekonomin på sikt skall avskaffas", "att all produktion läggs i folkets händer", samt "att vi inför en demokratiskt planerad ekonomi som producerar efter folkets behov"
MOTION 6


Det är klart att det är svårt att få slut på striderna i SSU. När vissa distrikt vill avskaffa Ams, vill andra avskaffa marknadsekonomin.

Vid närmare eftertanke är det inte så konstigt att motionerna - all annan öppenhet kring kongressen till trots - inte finns på ssu.se.

Sunday, July 31, 2005

Me too!

MYNDIGHETER Tidningen Från Riksdag & Departement berättar om innehållet i Gertrud Åströms kommande jämställdhetsutredning:
"För att lyfta fram jämställdheten i olika politikområden föreslår utredningen en särskild jämställdhetsmyndighet. Utredningen hänvisar bland annat till ungdomspolitiken som ju har en myndighet, Ungdomsstyrelsen, trots att det är ett mer begränsat politikområde."

Att Ungdomspolitiken har fått en myndighet blir ett försvar för att jämställdhetspolitiken ska få en. Det är väldigt lockande att skriva något i stil med "ger du dem lillfingret..."

Men det är nog inte bara något att raljera över. Att ytterligare en myndighet får till uppgift att driva på i en fråga, hålla ett politikområde på dagordningen, eller genomdriva en särskild politik (och jag tänker inte alls på Ams [PDF] nu), är värt att titta närmare på.

Det handlar inte bara om den numera hyfsat genomdiskuterade frågan om vad staten ska och inte ska tala om för medborgarna. Även om gränsen mellan opinionsbildning och legitima informationskampanjer inte alltid är så tydlig, kommer en myndighet vars syfte är att föra ut en viss politik alltid att ställa sig på opinionsbildarsidan.

Nej, ska man tro det Bo Rothstein skriver i artikeln Från reformbyråkratier till ideologiska statsapparater [PDF], får nämligen utvecklingen av opinionsbildande (mer tankesmedjeaktiga) inslag i statsapparaten konsekvenser för såväl partiväsendet som statsstyrningen.
"Genom utvecklingen av systemet med ideologiska statsapparater vänder man detta på huvudet och etablerar den rakt motsatta principen – att demokrati är när folket gör som staten vill. Den parlamentarisktdemokratiska styrningskedjan snurrar alltjämt i Sverige, men den snurrar numera baklänges."
Lite tillspetsat, kanske, men ändå tänkvärt. Ska man läsa Åströms utredning bör man nog bläddra igenom Rothsteins artikel först.
Se även:

Tyckfrihet - Gröning som nyttig idiot
ProMemorian - Skattefinansierad opinionsbildning
bronenosets - Byråkratin står ivägen (VK-krönika 050701)
Timbro - Erixon och Franke - Den skattefinansierade idémarknaden [PDF]

Friday, July 29, 2005

Inte bara "Vi står ivägen"

FACKFÖRENINGAR I dagens Västerbottens-Kuriren har jag en krönika om sammansmältningen SAP-LO, och det farliga i att från (ung)borgerligt håll döma ut- och lämna hela begreppet "fackligt arbete" åt socialdemokraterna:
Thomas Bodström har problem. På bilder som klistrats upp i busskurer landet över kan man se hur ministern försöker sköta sitt jobb så gott det går, medan chefen meddelar att Thomas lunch-rast nu kommer att gå åt till att gå ut med hunden ”Fifi” (som praktiskt nog placerats på skrivbordet). Längst ned står det “Har du fått fel arbetsuppgifter, eller har du andra frågor om jobbet? Ring eller mejla fackets hjälptelefon.”. Det är en ganska talande affisch.

Bodström, för dagen iförd den unge sommarjobbarens vanliga mundering – välstruken blå skjorta, slips och kostym – var inte bara chef på sitt jobb innan han gick vidare till Rosenbad. Det är tveksamt om en delägare i en advokatbyrå tillhör LO:s målgrupp. Och som 43-åring är han inte självskriven som affischpojke i en LO/Ung-kampanj. Det enda tänkbara skälet till att man lyfter fram Sveriges justitieminister i en facklig sommarkampanj måste va ra hans partitillhörighet.

Samarbetet mellan socialdemokratin och Sveriges största fackliga centralorganisation (ofta kallad “facket” i singular, trots att varannan fackansluten tillhör TCO eller Saco) är inget nytt. Det är ingen slump att den första gästtalaren på SSU:s kongress heter Wanja Lundby-Wedin – SSU är LO:s ungdomsförbund också. Det skulle vara oväntat om ett centralt utspel från LO inte gick i gammelsocialdemokratiska tongångar.

Och trots att LO:s egna undersökningar visar att bara två av fem medlemmar vill bevara eller öka dagens facklig-politiska samarbete, måste alla bidra till den socialdemokratiska valbudgeten.

Det är alltså inte konstigt att en del unga borgerliga debattörer tar efter regeringens syn, att “facket, det är (s)”. Men frågan är om det är klokt att jämställa “facket” med “fienden”. Ser man bortom Bodströms medverkan på affischerna, märker man att det faktiskt varit en del ungdomar som tagit chansen att ställa frågor om löner och lagstiftning. Från LO rapporteras det att att jouren fått över 3 000 samtal och mail hittills.

Även om siffrorna ska tas med en nypa salt, visar de att det finns skäl att nyansera den svarta bild av Facket som ofta ges. Behovet av rättsligt stöd och hjälp med förhandlingar finns där.

Om det finns något som får socialdemokratiska strateger att gnugga händerna, är det dessutom när “borgarna avslöjar sig”. När Moderata ungdomsförbundet, Muf, stödde uttalanden om att ungdomar inte borde “komma dragandes med massor av konstiga fackliga krav” var stämningen nog hög på (s)-högkvaretet på Sveavägen. Om denna onyanserade bild av facket slår rot, lär det bli mycket svårare att arbeta mot dagens sammansmältning av regeringsmakten och arbetarrörelsen. I så fall lär Thomas Bodström och hans efterföljare vara affischpojkar för “facket” i många år framöver.