Thursday, December 08, 2005

En halv TriO?

Det hela ska utredas, och faller utredningen väl ut, ska det utredas mer. Och debatteras. Men intresset har markerats från båda förbundens styrelser. Sif och HTF överväger att gå samman, vilket skulle bilda ett tjänstemannaförbund större än IF Metall.

Dessutom, skriver SIF-tidningen
Under alla förhållanden kommer Sif och HTF att behöva samarbeta i 2007 års avtalsrörelse. Många Sifmedlemmar befinner sig i dag i en gråzon på grund av att de tvingats byta avtalsområde, när verksamheter avyttrats från ett industriföretag till ett bemanningsföretag. De gör i stort samma jobb som tidigare men kan inte företrädas fullt ut av Sif.

Den växande gråzonen inom Almega tjänsteföretagen, mellan HTF:s och Sifs avtalsområden, är också en anledning till de båda fackens funderingar på ökat samarbete och kanske på sikt en sammanslagning.

Oavsett om det blir något av sammanslagningen, är det en lite intressant utveckling. Nu i december talar Sif och HTF om samgående. I januari gällde diskussionen sammanslagning av Sif och ett helt annat förbund - (IF) Metall. Gränserna mellan grupperna anställda tycks bli vagare (eller rättare sagt; indelningen kan ske på flera sätt), och överlappningen tilltar.

Vad gäller HTF och Sif har en sammanslagning diskuterats förut. Förra gången HTF och Sif kunde slås samman, valde Sif att dra sig ur. Egentligen kom TriO-projektet främst att handla om ett samgående ST-SKTF-HTF(-FF), men Sif var med i diskussionen till att börja med. "SIF gjorde [dock] klart från början att man inte var intresserad av en sammanslagning", om man ska tro "TriO-projektets uppgång och fall" [PDF], en artikel i tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv.

TriO-projektet blev aldrig något. Därför kan det nog finnas vissa allmänna lärdomar att dra inför en eventuell sammanslagning. Bland annat att ett beslut måste vara förankrat bland såväl medlemmar som styrelse.

Alldeles oavsett lär ett sammanslagningsprojekt, om det genomförs, skapa ett ganska stort förbund. Och gissningsvis en del spänningar. Men det får tiden utvisa. Än är det bara diskussioner (och samgåenden har diskuterats förr, t ex Metall-SIF och LR-LF). Klart är att dagens strukturer och organisationsgränser inte alls vara så givna som man kunnat tro för tio-tjugo år sedan.

Fotnot: TriO ska inte förväxlas med TriA. Det är också ett samarbete mellan HTF, ST och SKTF, men handlar bara om studentmedlemsskap.
Se även:

bronenosets - Koncentration på fackmarknaden

1 comment:

Ola D Svedin said...

När jag intervjuade en lirare från Ledarna ( för ett par år sedan, dock) apropå framtida facklig utveckling spådde han ett sammangående av LO, TCO och SACO till ett megafack för att få en stabil organisation som kunde förmå folk till facket. Den spådomens främsta variabel var ju då iofs att i och med 40-talisters pensioneringar så kommer anställningar bli så förmånliga att fackligt medlemskap inte kommer bli aktuellt eller i vart fall inte lika lockande...

Huruvida det slår in eller inte, det får framtiden utvisa.. Eller har du något på kornet, bronenosets?